Integritets- och Personuppgifts-policy som tillämpas när du besöker www.proassistans.se

Personuppgiftsansvar
Pro Assistans Sverige AB (”Pro Assistans”) är personuppgiftsansvarig när personuppgifter som rör dig behandlas. Denna policy informerar om behandling av personuppgifter i samband med att en användare besöker Pro Assistans webbplats eller köper en tjänst av Pro Assistans.

Exempelvis behandlar Pro Assistans personuppgifter i ärendehantering, vid hantering av frågor och vid administration och försäljning av tjänster och produkter.

Varför personuppgifter behandlas
Användaren kommer att behöva uppge uppgifter om sig själv och Pro Assistans behandlar uppgifter som är nödvändiga för att kunna kontakta användaren när denne ber oss att kontakta densammma. Vi behöver också uppgifterna under och efter köp
av tjänster för att kunna uppfylla våra avtalade skyldigheter såväl som legala skyldigheter.

Det främsta syftet med att behandla uppgifter är att kunna erbjuda anpassade och kvalitativa tjänster med relevant innehåll. Uppgifterna används för att ge dig den information eller de tjänster som efterfrågas och för att förstå behoven bättre. För att uppnå detta analyseras uppgifter om kunders och användares demografiska förhållanden, intressen och beteenden utifrån de uppgifter som erhålls från webbplatsen. Analys av denna information utförs på en sammanslagen nivå och är inte avsedd att identifiera enskilda användare.

Om användare ger Pro Assistans sitt samtycke behandlar Pro Assistans även användarens uppgifter för att kunna tillhandahålla nyhetsbrev och annan marknadsföring om produkter och tjänster. När användare inte längre önskar ta del av en viss marknadsföringsåtgärd så har användaren rätt att när om helst återkalla sitt samtycke.

Cookies vid besök av www.proassistans.se
När användare besöker webbplatsen, kan Pro Assistans bara identifiera IP-adressen på datorn varifrån anropet till webbplatsen görs. Trots dessa uppgifter förblir användaren anonym, om användaren inte själv väljer att lämna uppgifter som kan identifiera användaren, exempelvis genom att skicka in en intresseanmälan på någon av de tjänster som erbjuds av Pro Assistans eller om användaren på annat sätt väljer att lämna uppgifter om sig själv eller sin verksamhet. Väljer användare att lämna upplysningar som identifierar användaren, samlar Pro Assistans in dem för användning inom företaget, för de syften som anges i denna policy.

Vidare kan Pro Assistans, i likhet med de flesta andra organisationer, påkalla nedläggning av så kallade cookies på en användares hårddisk från vissa av webbplatsens sidor. En cookie är en liten textfil som läggs på användarens hårddisk och fungerar som användarens ”ID-kort” på webbplatsen. Den är unik för användaren, men innehåller inte information som identifierar besökande människa personligen och kan endast läsas av servern som skickade den. Cookien gör, bland annat, att en användare enkelt kan navigera på webbplatsen. Syftet är att berätta för Pro Assistans server att användaren har återvänt till en viss webbsida. Det sparar tid för användaren, eftersom om användaren gjort en personlig utformning av sidor eller registrerat sig för att få tillgång till vissa delar av webbplatsen, så hjälper en cookie webbplatsen att komma ihåg vem användaren är.

Om du nu eller i framtiden vill säga nej till cookies eller ta bort dem, kan du göra det via inställningarna i din webbläsare. Läs mer om hur du säger nej till cookies i din webbläsare på www.minacookies.se.

Typer av personuppgifter som behandlas
För att ovanstående ändamål ska kunna uppnås behövs följande uppgifter, beroende på om användaren är privatkund eller företagskund.

Privatkund
– förnamn
– efternamn
– personnummer
– e-postadress
– telefonnummer
– faktureringsadress
– utförandeadress

Företagskund
– företagsnamn
– organisationsnummer
– faktureringsadress
– utförandeadress
– förnamn och efternamn till kontaktperson/användare
– e-postadress till kontaktperson/användare
– telefonnummer till kontaktperson/användare

Rättslig grund för behandling av personuppgifter
Pro Assistans behandlar personuppgifterna i syfte att kunna fullgöra eller ingå avtal med användaren. Det innebär att Pro Assistans behandlar de personuppgifter som krävs för att kunna uppnå de ovan nämnda ändamålen med behandlingen. Det är nödvändigt för Pro Assistans att behandla de ovan nämna kategorierna av personuppgifter för att avtal ska kunna ingås eller fullgöras. Utan de efterfrågade uppgifterna är det inte möjligt för Pro Assistans att tillhandahålla Pro Assistans tjänster och produkter.

Pro Assistans begär samtycke för att kunna erbjuda användare nyhetsbrev och annan marknadsföring. Pro Assistans lämnar inte ut personuppgifter till andra organisationer i marknadsföringssyfte annat än till de företag som ingår i Pro Assistans-kedjan. När användare inte längre önskar att ta del av en viss marknadsföringsåtgärd har användaren rätt att när om helst återkalla sitt samtycke.

Lagring av personuppgifter
Pro Assistans lagrar användarens personuppgifter under så lång tid som krävs för att fullgöra eller ingå avtal med användaren. Det innebär att personuppgifter lagras under den tid användaren är registrerad som intressent eller köpare av olika tjänster hos Pro Assistans. Om användaren endast givit sitt samtycke till viss marknadsföringsåtgärd så kommer uppgifterna att behandlas under den tid samtycket gäller.

Utlämnande av personuppgifter
Pro Assistans skänker inte bort, säljer eller hyr ut personuppgifter om kunder och användare till tredje part annat än till de företag som ingår i Pro Assistans-kedjan och som genom att ta del av uppgifterna förbinder sig att behandla dem i enlighet med denna policy.

För att kunna erbjuda bättre tjänster, som t.ex. chat-funktion via hemsidan, kan Pro Assistans komma att göra personuppgifter tillgängliga för andra företag. Sådana företag kan finnas i länder som inte erbjuder samma slags lagstadgade skydd för personuppgifter som dem som gäller inom EU. Trots detta gör Pro Assistans sitt bästa för att hålla personuppgifterna konfidentiella inom Pro Assistans-kedjan. Detta görs genom att följa gällande dataskyddslagstiftning, främst dataskyddsförordningens krav på lämpliga skyddsåtgärder och adekvat skyddsnivå.

Pro Assistans kan i särskilda fall lämna ut en användares uppgifter om det är nödvändigt för att bevaka, fastställa och utöva rättsliga anspråk. Det kan bland annat ske när det finns skäl att tro att uppgifterna är nödvändiga för att identifiera, kontakta eller föra talan mot någon som kan ha gjort intrång på webbplatsen och/eller Pro Assistans rättigheter eller egendom, eller andra användares olika rättigheter.

Användares rättigheter
Användare har rätt att när som helst ta kontakt med Pro Assistans i syfte att utöva sina rättigheter enligt gällande dataskyddslagstiftning.

Användare har rätt att när som helst ta kontakt med Pro Assistans för att kontrollera att uppgifter kring användaren är korrekta.

Användare har rätt att få ett registerutdrag där det framgår vilka personuppgifter kring användarens som behandlas.

Användare har rätt att få felaktiga uppgifter kring användaren rättade eller kompletterade.

Användare har rätt att under vissa förutsättningar få uppgifter kring användaren raderade, exempelvis om uppgifterna är felaktiga. Beroende på vilken eller vilka personuppgifter som raderas är det inte säkert att Pro Assistans längre kan tillhandahålla vissa tjänster till användaren.

Användare har rätt att få information om hur behandling sker av användarens personuppgifter. Det sker i och genom denna personuppgiftspolicy, så att en användare vet hur personuppgifter avses bli behandlade, före det att användaren ingår ett avtal med DokuMera. Om det sker några förändringar i behandlingen av användares personuppgifter kommer användaren att informeras om det.

Användare har rätt till begränsning av personuppgifterna. I sådant fall får behandling av användarens personuppgifter endast ske för vissa avgränsade syften.

Användare har rätt till dataportabilitet, vilket innebär en rätt att få personuppgifterna i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.

Användare har rätt att när som helst inge klagomål till Datainspektionen gällande behandlingen av användarens personuppgifter.